כניסת לקוחות English

בדיקות חקלאות – נכתב ע”י ד”ר יורם כהן, מנהל מחלקת שאריות חומרי הדברה

בדיקות חקלאות

המושג ‘בדיקות חקלאות’ כולל בתוכו שירותים אנליטיים ובדיקות מעבדה הקשורים לענף החקלאות. באופן כללי, ניתן
לחלק את ענף החקלאות לשני תחומים: התחום הקונבנציונלי והתחום האורגני.

התחום הקונבנציונאלי כולל בתוכו את הגידולים החקלאיים, המשתמשים בחומרי הדברה ודשנים כימיים שאושרו לשימוש ע”י השירותים להגנת הצומח, ולבקורת במשרד החקלאות הישראלי (PPIS). השימוש בחומרים אלה מיועד רק לגידולים ספיציפיים, שבהם מגדירים את המינונים המומלצים, מועד הקטיף של הפרי – או הירק לאחר הטיפול האחרון בחומר ההדברה – וכן אילו
רמות של שאריות חומרי ההדברה מותרים להימצא על הפרי/ירק לפני שיווקו לצרכן, ובמידה והגידול החקלאי עובר גם עיבוד תעשייתי, תבוצענה הבדיקות גם על המוצרים המעובדים. לעיתים הגידול החקלאי משמש גם כמזון לגידול בעלי חיים, ולכן הבדיקות יבוצעו גם על התוצרת המתקבלת מבעלי החיים, כמו, למשל, על הבשר, על החלב, על הביצים וכו’.

לצורך קביעת מועד הקטיף של הפרי או הירק לאחר הטיפול האחרון בחומר ההדברה וכן אילו רמות של שאריות חומרי ההדברה מותרים להמצא על הפרי/ירק כפי שצויין לעיל, מבצעות החברות המייצרות ומשווקות חומרי הדברה בשיתוף ה- (PPIS) ניסויי שדה המכונים “בדיקת עקומות דעיכה”, שבו ניתן טיפול של חומר הדברה מסוים לגידול ספיציפי בהשוואה לבקורת (אותו גידול שלא קיבל את הטיפול בחומר ההדברה). המעבדה האנליטית בודקת את רמות חומרי ההדברה שנותרו על הגידול במועדים שונים,למשל: 1, 7,3, 14 ו- 28 ימים לאחר הטיפול.

מלבד בדיקת חומרי הדברה, המעבדה מבצעת בדיקות רבות – חלקן קשורות לבדיקות בטיחות מזון כגון, מיקוטוקסינים, מתכות כבדות, זיהומים מיקרוביאלים, וחלקן קשורות לסימון תזונתי כגון, מינרלים, ויטמינים וכו’. מינרלים נבדקים גם בדשנים הכימיים המיושמים בשדה ובמטע.

בדיקות קרקע ומי ההשקיה

הבדיקות שהוזכרו לעיל נגעו בעיקר בתוצרת החקלאית עצמה, אך קיימים שני פרמטרים חשובים נוספים הקשורים לחקלאות – הקרקע ומי ההשקיה (מים שפירים ו/או מי קולחין).

הבדיקות בקרקע ובמים הן בעיקר בתחום בטיחות המזון: ידוע שחומרים במים יועברו הן לצמחים והן לקרקע. החומרים המזהמים בקרקע מועברים לשורשי הצמחים, ומשם מגיעים חומרים אלו לתוצרת החקלאית (פרי/ירק/בע”ח) אותה אנו אוכלים. הדבר נכון בעיקר בחומרי ההדברה, המשמשים להדברת עשבים, וכן בחומרי הדברה מהדור הישן כגון, קבוצת ה-DDT , שהינם חומרים שנותרים בקרקע שנים רבות. בקרקע קיימים גם זיהומים כימיים (מתכות כבדות, חומרים אורגניים) ומיקרוביאלים נוספים. זיהומים אלו מגיעים לקרקע בעיקר מפסולת תעשייתית המוזרמת לנחלים או מהשקייה במי ביוב לא מטוהרים, ומי קולחין שהטיפול בהן לא היה תקין.

חקלאות אורגנית

התחום האורגני כולל בתוכו את התוצרת החקלאית, המגודלת לפי סטנדרטים מחמירים מקומיים ובינלאומיים. הדרישות קיימות הן לשימוש של החקלאי בשתילים, בקרקע, במים, בדשן ובחומרים שונים וכו’, הן לכל תהליך הגידול וכן גם למפעלים העוסקים בעיבוד התוצרת האורגנית. לצורך עמידה בדרישות הנ”ל מינו השירותים להגנת הצומח ולבקורת במשרד החקלאות הישראלי (PPIS) גופי בקרה ופיקוח. גופים אלו מחוייבים לפקח ולוודא את העמידה בתקן האורגני, ומאשרים ללקוחות שלהם שבפיקוח לסמל את התוצרת החקלאית במילה ‘אורגני’, וכן בסמל של ארגון הבקרה. לצורך הפיקוח חתמו הגופים הללו הסכמים לשיתוף פעולה עם המעבדות לביצוע של בדיקות רבות בכל האלמנטים הקשורים לתוצרת האורגנית כמו חומרי הדברה, חומרים משמרים, מתכות כבדות, זיהומים מיקרוביאלים וכו’.

מעבדת חקלאות

אמינולאב מתמחה במגוון רב של שירותים אנליטיים ושל בדיקות מעבדה לענף החקלאות. הבדיקות מבוצעות בתוצרת החקלאית, בקרקע, במי השקייה ובמי קולחין. הבדיקות מבוצעות על ידי החקלאים, היצרנים, המשווקים, יבואנים, יצואנים, אגודות הצרכנים וגופי הבקרה והפיקוח של החקלאות האורגנית. הבדיקות שאמינולאב מבצעת במסגרת זו הן:

אמינולאב מוכרת ע” משרד החקלאות (PPIS) לבדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית קונבנציונלית ואורגנית, וכן לקביעת עקומות דעיכה של חומרי הדברה בתוצרת חקלאית.

אמינולאב חתומה על הסכם שיתוף פעולה עם מעבדה חיצונית המתמחה בנושא של פוריות הקרקע, איכות מי השקייה, מחלות צמחים ופגיעה כימית בתוצרת חקלאית.

המעבדה באמינולאב מקצועית ביותר, ואנשי הצוות הינם כימאים ומיקרוביולוגים בעלי השכלה גבוהה וניסיון רב בתחומי הבדיקות.

האנליזות של חומרי ההדברה והמיקוטוקסינים נעשים בציוד מתקדם ומשוכלל שמאפשר זיהוי של חומרים ברמות של חלקי מליארד (ppb).

נכתב ע”י ד”ר יורם כהן, מנהל מחלקת שאריות חומרי הדברה, אמינולאב בע”מ.

כל הזכויות שמורות לאמינולאב