תעודות הסמכה

/תעודות הסמכה
תעודות הסמכה 2019-01-29T08:10:27+00:00

תעודות הסמכה

GMP/ GLP

GMP

אישור משרד הבריאות לביצוע בדיקות ICP-MS לפי כללי ה- GMP - אנגלית

אישור משרד הבריאות לביצוע בדיקות ICP-MS לפי כללי ה- GMP – אנגלית

הורדה

FDA

הגדרת מעבדת GMP של אמינולאב כמוכרת ע"י ה- FDA

הורדה

GLP- מיקרוביולוגיה

הסמכה לעבודה בהתאם לנהלי GLP ע"י האיחוד האירופי ( EU ) והרשות הלאומית להסמכת מעבדות

הורדה

ICP/ISO 17025 / ISO 11731-2

פירוט הבדיקות עבורן יש הסמכת ISO/IEC 17025 מתוך אתר הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

פירוט הבדיקות עבורן יש הסמכת ISO/IEC 17025 מתוך אתר הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

הורדה

הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהתאם לדרישות של ISO/IEC 17025 – עברית

הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהתאם לדרישות של ISO/IEC 17025 – עברית

הורדה

הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהתאם לדרישות של ISO/IEC 17025 – אנגלית

הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בהתאם לדרישות של ISO/IEC 17025 – אנגלית

הורדה

תעודת הכרה למעבדות אמינולאב בע"מ לבדיקות מיקרוביולוגיות במים ISO 11731-2– עברית

תעודת הכרה למעבדות אמינולאב בע"מ לבדיקות מיקרוביולוגיות במים ISO 11731-2– עברית

הורדה

תעודת הכרה למעבדות אמינולאב בע"מ לבדיקות מיקרוביולוגיות למוצרי מזון

הורדה

המלצה להכרה במעבדת אמינולאב הרחבה לארבע מתכות במים בשיטת ICP

המלצה להכרה במעבדת אמינולאב הרחבה לארבע מתכות במים בשיטת ICP

הורדה

המלצה להכרה במעבדת אמינולאב הרחבה לארבע מתכות במים בשיטת ICP

הכרה לביצוע הבדיקות לשאריות האלרגן גלוטן במוצרי מזון

הורדה

ערכי סף הגילוי של בדיקות כימיות ומיקרוביאליות

סף הגילוי לשאריות חומרי הדברה בקרקע

סף הגילוי לשאריות חומרי הדברה בקרקע

הורדה

סף הגילוי לשאריות חומרי הדברה

סף הגילוי לשאריות חומרי הדברה

הורדה

סף הגילוי לשיטות במחלקת מיקרוביולוגיה

סף הגילוי לשיטות במחלקת כימיה

הורדה

סף הגילוי לשיטות במחלקת מיקרוביולוגיה

סף הגילוי לשיטות במחלקת מיקרוביולוגיה

הורדה

המלצה להכרה במעבדת אמינולאב הרחבה לארבע מתכות במים בשיטת ICP

המלצה להכרה במעבדת אמינולאב הרחבה לארבע מתכות במים בשיטת ICP

הורדה

גופים רגולטורים

משרד החקלאות

הכרה לביצוע עקומות דעיכה של חומרי הדברה בגידולים חקלאים - עברית

הכרה לביצוע עקומות דעיכה של חומרי הדברה בגידולים חקלאים – עברית

הורדה

הכרה לבדיקות שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית אורגנית, בתוספי מזון וקרקע - עברית

הכרה לבדיקות שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית אורגנית, בתוספי מזון וקרקע – עברית
הורדה

הכרה לבדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה - עברית

הכרה לבדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה – עברית

הורדה

אמינולאב מוכרת ע"י משרד הבריאות לביצוע הבדיקות הבאות :

  • בדיקות מיקרוביאליות במזון
  • בדיקות חומרי הדברה בפירות וירקות
  • בדיקות שאריות חומרי הדברה במזון
  • בדיקות אוכרטוקסין במזון
  • בדיקות כימיות במי שפכים
  • בדיקות מיקרוביאליות במי שתיה
  • בדיקות כימיות במי שתיה
  • בדיקות LAL במי דיאליזה