קישורים

/קישורים
קישורים 2018-08-28T20:32:07+00:00

קישורים שימושיים

איכות הסביבה

  1. המשרד להגנת הסביבה (משרד איכות הסביבה) עיון בנושאים סביבתיים, מאגרי מידע, ועוד..
  2. אגודת אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה. מקיף נושאים כמו בריאות וסביבה, טבע וכלכלה, תיכנון בר קיימא, מיחזור וכו..
    עיון בנושאי איכה"ס כגון: זיהום אוויר, פסולת ומיחזור, איכות מי שתייה, נחלים וים, שימור חופים ועוד..
  3. ערכי סף ראשוניים למזהמים בקרקעות -מהם מזהמים בקרקעות, דרכי טיפול בקרקע מזוהמת.
  4. תקנות למניעת מפגעים (איכות אוויר), התשנ"ב – 1992 1 .
  5. תקן ועדת התקינה לאיכות קולחים – ועדת ענבר.- מפרט את התקנות לקולחים במדינת ישראל.
  6. חוק עזר לדוגמא לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשייה למערכת ביוב), התשמ"ב – 1981.
  7. תקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים), התשנ"ב – 19921 .עיון בחוק לקביעת תקנים לשפכים וקולחים במדינת ישראל.
  8. תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), תשל"ד – 1974, נוסח משולב – התש"ס 2000.- עיון בחוק לקביעת תקנים במי שתייה.
  9. U.S Environmental Protection Administration – EPA.

פרמצבטיקה ועזרים רפואיים

  1. משרד הבריאות – טופס בקשה לרישום אמ"ר –מידע על רישום מכשור רפואי בארץ
  2. "אישור מוצר רפואי לשיווק באירופה וארה"ב" מאת אייל רונן. – סריקה של התקנים והפרוצדורות לאישור מוצר רפואי
  3. מאגר מידע מתימ"ופ: – מאגר מידע לחברות מדעי החיים בארץ
  4. אתר ה-FDA (Food and Drug Administration) :
  5. אתר ה-EMA (European Medicines Agency): 
  6. אתר ה-USP (United States Pharmacopeia):
  7. אתר ה-EP (European Pharmacopeia):
  8. אתר ה-ISO (International Organization for Standardization) :